Page 6 - GODR SR SW - 2015
P. 6

Teknisk utrustning och dess betydelse för räddningsinsats
        A/OLIKA TYPER AV VANLIGA ENERGIKÄLLOR
   Generell kunskap om fordon • « Bi-carburetion vehicles » : de använder två olika energityper, (GAS/NGV eller till exempel GAS/LPG)

        Vi kan urskilja olika typer av bränslen för vägfordon:


        • «Hybrid fordon»: de använder åtminstone 2 olika energikällor och åtminstone 2 olika sätt att lagra enegin i batterierna. En vanlig typ av hy-
        bridfordon är elektriska hybridfordon (EHV).

        Vanliga energityper för vägfordon är:

            PETROLEUM baserade vätskor
            (Bensin, Diesel) / Gas (CNG, LPG)    ELECTRICITET         VÄTGAS


        En del andra energityper är mindre kända (LNG: Flytande naturgas) eller de är fortfarande under utveckling (komprimerad luft).


        Lagring


        Du kan träffa på flytande energikällor I tankar (GAS/DIESEL), under tryck (LPG, CNG, H2) eller i högspänningsbatterier (EV).

                 Före insats mot själva fordonet: framdrivningssystemet måste neutraliseras-slås ifrån
                 Var försiktig vid brand i EV- eller gasdrivna fordon inomhus (parkeringsgarage, underjordspassager…)

   GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES
                 Gasbehållare måste hanteras med försiktighet, med tanke på risken för en kärlsprängning, men även med tanke
                 på en gasläcka eller med tanke på en brand (övertryck / BLEVE).

        Högspänningsbatteri-packen är vanligtvis NiMH, Li-ion eller LMP (Lithium Metal Polymer). I händelse av brand kan insatsmetodiken behöva
        anpassas beroende på fordonets teknologi.

                 Om man råkaar ut för en termisk reaction i batteri packen, kan släckinsatsen bli svår (Li-ion) eller ganska omöjlig
                 (LMP). Skydd av miljön bör ges en hög prioritet. Utan släckinsats, kan ett batteri pack brinna så länge som i 1
                 timme.


                  Vissa fabrikanter (RENAULT) installerar smältbleck eller “ fireman access” på batteri pack, för att underlätta
                 släckinsatser genom att möjliggöra kilning/släckning direct I batteriutrymmet.
                  Projektiler och splitter av smält metal kan förekomma under insatsen.
                 I händelse av en termisk kedjereaktion, tankbrott eller utlöst säkerhetsanordning: giftig gas kan srömma ut från
                 batteri packet: HF, HCl….                  Batteripaketets vikt hhar stor betydelse på foroddonets balans,   Insatspersonalen måste säkra fordonet med
                 t-ex. Kilar.
                 with that, while trying to wedge the vehicle.
  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11